Category: Rehabilitering, Skole

Grefsen skole

Sted: Bydel Nordre Aker, Oslo
Bygningstype: Skole
Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Areal: 9500m2
Ferdigstilt: 2014

Prosjektet innebærer etablering av et større nybygg og innvendig ombygging av fem bevaringsverdige bygninger, tre bygg er revet. Romfarer arkitekter har utarbeidet mulighetsstudie 2006, skisseprosjekt/programmering 2008, byggeprogram 2009, tilstandsanalyse 2009, skisseprosjekt 2009, forprosjekt 2010 og anbudsgrunnlag 2011. Vi har vært prosjekterende arkitekt og ansvarlig søker i disse fasene. Utførelsesfasen er gjennomført som totalentreprise med Arkitektgruppen Lille Frøen som prosjekterende arkitekt.

Bygningene fra 1905 og 1920 definerer tre av hjørnene i et rektangulært skolegårdsrom, hvor nybygget danner det fjerde hjørnet. De fleste funksjoner har adkomst fra skolegården. Ny hovedinngang er lagt til nybygget, som er knyttet til eksisterende bygningsmasse med korresponderende etasjehøyder. Universell utforming og intern logistikk i skoleanlegget har hatt stort fokus i prosjektet. Det nye anlegget gir en mer effektiv tomteutnyttelse enn tidligere, og muliggjør store og gode uteoppholdsarealer.

Mansardtaket på hovedbygget fra 1920 er tilbakeført til opprinnelig utforming. Det nye bygget er for en stor del lagt bak den bevaringsverdige bygningsmassen og gitt en lavere høyde, for å ivareta skala og volumoppbygging i det eksisterende anlegget. De gamle husene har kledning av malt panel og slemmet tegl. Nybygget er kledd med fibersementplater, som har et slektskap til eksisterende materialbruk, men som samtidig tydeliggjør at nybygget er et nytt tilskudd til anlegget.